OBCHODNÍ PODMÍNKY

      Univerzita Karlova

Rektorát

UK Point

se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36, Praha 1

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Tel: +420 224 491 850

Bankovní spojení, č.ú. : Česká spořitelna, a.s., 909909339/0800

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v

internetovém obchodě Univerzity Karlovy umístěného

na internetové adrese

http://shop.cuni.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Univerzity Karlovy, se sídlem Ovocný trh 560/5 Praha 1, 116 36, IČ: 00216208 (dále jen „dodavatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouvy“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím internetového obchodu dodavatele (dále také „obchod“). Internetový obchod je dodavatelem provozován na internetové adrese http://shop.cuni.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále „webové rozhraní obchodu“).

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouvy a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Příslušnou smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce e-shopu může uživatel přistupovat

do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět

objednávání zboží nebo služeb (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží nebo služeb je uživatel povinen

uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při

jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a

při objednávání zboží nebo služeb jsou dodavatelem považovány za správné.

2.3. Vyplní-li uživatel údaje o právnické osobě (firma, IČO a DIČ), považuje dodavatel jednání

uživatele jako jednání činěné jménem této právnické osoby a tuto právnickou osobu bude

považovat za uživatele podle těchto obchodních podmínek.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou a heslem. Uživatel

je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho

uživatelského účtu a bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za porušení této

povinnosti ze strany uživatele.

2.5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský

účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti vyplývající z uzavřené

smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména

s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatele.

 

     3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízených dodavatelem, popis jejich hlavních vlastností, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služeb. Ceny nabízeného zboží jsou

uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny nabízených služeb již obsahují veškeré licenční

poplatky a případnou licenční odměnu.

Nabídka prodeje zboží a poskytovaných služeb a ceny tohoto zboží a poskytovaných služeb

zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto

ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít příslušnou konkrétní smlouvu

za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží a nabízených služeb

umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a dodavatel není povinen uzavřít

ohledně nich příslušnou smlouvu.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením

a dodáním zboží a služeb.

3.3. Pro objednání zboží nebo služeb vyplní uživatel objednávkový formulář ve webovém

rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží nebo službě (objednávané zboží nebo službu „vloží“ uživatel do

elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady ceny zboží a služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží a služeb a

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží a služeb (dále společně jen jako

„objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky dodavateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které

do objednávky uživatel vložil, a to i za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání

dat do objednávky. Objednávku odešle uživatel dodavateli kliknutím na tlačítko

„SOUHLASÍM, OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány

za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení uživateli potvrdí

elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v uživatelském

rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa uživatele“). Odeslaná objednávka dodavateli se stává okamžikem odeslání závaznou pro uživatele.

3.5. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, objem

služeb, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat uživatele o dodatečné

potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Příslušný smluvní vztah mezi dodavatelem a uživatelem vzniká doručením potvrzení o přijetí

objednávky (akceptací), jež je dodavatelem zasláno uživateli elektronickou poštou, a to na

adresu elektronické pošty uživatele.

3.7. Uživatel bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít příslušnou smlouvu, a to zejména

s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči dodavateli.

3.8. Uživatel souhlasí s uzavřením příslušné smlouvy formou obchodu na dálku ve smyslu

příslušných soukromoprávních předpisů. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních

prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením příslušné smlouvy (náklady na internetové

připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám.

3.9. Není-li u konkrétní služby uvedeno jinak, je dodavatel oprávněn zahájit poskytování

objednané služby i před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3.10. Objednávku dodavatel připraví k osobnímu vyzvednutí do 5 pracovních dnů.

 

    4. CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB, PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží nebo poskytnutím služeb

dle příslušné smlouvy může uživatel uhradit dodavateli následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 0909909339/0800 (číslo účtu ve formátu

IBAN: CZ09 0800 0000 0009 0990 9339, SWIFT: GIBA CZ PX), vedený u banky

Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet dodavatele“);

b) bezhotovostně platební kartou;

c) v hotovosti (CZK) v provozovně dodavatele na adrese Celetná 18, 116 36, Praha 1.

4.2. Společně s cenou je uživatel povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a

dodáním zboží nebo poskytnutím služby ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak,

rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží nebo poskytnutím služby.

4.3. V případě platby v hotovosti (CZK) či v případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 14 dnů od uzavření příslušné smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je uživatel povinen uhrazovat cenu zboží a služeb společně

s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek uživatele

uhradit cenu zboží a služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

4.5. Dodavatel je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny ještě před odesláním zboží nebo

poskytnutím služby uživateli.

4.6. Případné slevy z ceny zboží nebo služeb poskytnuté dodavatelem uživateli nelze vzájemně

kombinovat bez předchozího výslovného souhlasu dodavatele.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví dodavatel ohledně plateb prováděných na základě příslušné smlouvy

uživateli daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový

doklad – fakturu – vystaví dodavatel uživateli po uhrazení ceny zboží nebo služeb a zašle jej

v elektronické podobě na elektronickou adresu uživatele.

4.8. Veškeré zboží na univerzitním e-shopu je uvedeno s 10% slevou. Žádná další sleva se v tomto případně neuplatňuje.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 (dále jen „občanský zákoník“), nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání uživatele, zboží, které podléhá

rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od

 smlouvy na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky a počítačových programů,

porušil-li uživatel jejich originální obal a od smlouvy na dodávku novin, periodik a

časopisů. Dále nelze odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže byly splněny

s předchozím výslovným souhlasem uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od

smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil uživateli, že v takovém případě nemá

právo na odstoupení od smlouvy a dále od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl

dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem uživatele před

uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil

uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od

smlouvy odstoupit, má uživatel v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku

právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění uživatelem nebo jím

určenou osobou. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat

odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od smlouvy může

uživatel zasílat mimo jiné na adresu provozovny dodavatele: UK Point, Univerzita Karlova, Celetná 14, 116 36, Praha 1, či na adresu elektronické pošty dodavatele: point@cuni.cz. Uživatel musí k odstoupení od smlouvy uvést příslušné údaje:

- Adresát: Informační, sociální a poradenské centrum, Univerzita Karlova, Celetná 13, 116 36, Praha 1 adresa elektronické pošty: point@cuni.cz

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení uživatele

- Adresa uživatele

- Podpis uživatele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se smlouva od počátku

ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy

dodavateli. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží odesláno zpět dodavateli

před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být dodavateli vráceno nepoškozené a neopotřebené

v původním obalu. Náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být

vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese uživatel.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí dodavatel plnění

poskytnuté uživatelem dodavateli do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy (v případě

smlouvy o koupi zboží pak od obdržení vráceného zboží dodavatelem, nebo prokázání, že

zboží uživatel odeslal zpět dodavateli, podle toho, co nastane dříve), a to bezhotovostně na

bankovní účet určený uživatelem. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté

uživatelem již při vrácení zboží uživatelem.

5.5. Uživatel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené uživatelem bude poškozeno,

opotřebeno, částečně spotřebováno či bude jeho hodnota jinak snížena v důsledku nakládání

s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi

zboží, včetně jeho funkčnosti, vzniká dodavateli vůči uživateli nárok na náhradu škody

jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně

započíst proti nároku uživatele na vrácení kupní ceny nebo její části. V případě odstoupení od

smlouvy o poskytnutí služby, jejíž plnění již začalo, ale dosud nebyla poskytnuta zcela, je

uživatel povinen uhradit poměrnou část ceny za již poskytnuté plnění a vzniká mu v případě

odstoupení pouze nárok na vrácení zbývající části ceny za tuto službu.

5.6. Do doby převzetí zboží uživatelem, jakož i do doby poskytnutí služby uživateli je dodavatel

oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí dodavatel uživateli cenu

plnění bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený uživatelem.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje dodavatel, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě,

že je způsob dopravy smluven na základě požadavku uživatele, nese uživatel riziko a případné

dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li dodavatel podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené uživatelem

v objednávce, je uživatel povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li uživatel zboží při

dodání, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně uživatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je uživatel povinen uhradit náklady spojené

s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je uživatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží

a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání

porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí uživatel zásilku od

přepravce převzít. Podpisem dodacího listu uživatel stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží

byl neporušen.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční

odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Dodavatel na spotřební zboží poskytuje

záruku 24 měsíců, na objednanou službu 6 měsíců.

7.2. Dodavatel odpovídá uživateli za to, že prodávané zboží nebo poskytnutá služba je ve shodě s

uzavřenou smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s uzavřenou smlouvou se rozumí, že

dodávané zboží nebo služba má jakost a provedení ve smlouvě sjednané, a není-li jich, pak

dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, a dále, že odpovídá požadavkům

právních předpisů a je v odpovídajícím množství.

7.3. V případě, že zboží při převzetí uživatelem není ve shodě s uzavřenou smlouvou (dále jen

„rozpor se smlouvou“), má uživatel právo na odstranění vady dodáním nového zboží nebo

dodání chybějícího zboží, nebo na nové poskytnutí služby bez vady, na přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy, a to podle

požadavku uživatele. Uživatel sdělí dodavateli, které právo si zvolil při oznámení vady, nebo

bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže uživatel změnit bez

souhlasu dodavatele. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li uživateli, že vady

neodstraní, může uživatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo

může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li uživatel své právo včas, bude postupováno v souladu

s relevantními ustanoveními platné právní úpravy.

7.4. Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá dodavatel za vady, které

se projeví jako rozpor se smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka) dle čl. 7.1.

obchodních podmínek.

Dodavatel odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou při poskytování služeb a

po poskytnutí služby uživateli v záruční době (záruka) dle čl. 7.1. obchodních podmínek.

7.5. Za vady způsobující rozpor s uzavřenou smlouvou není považováno, pokud zboží nebo

služba nemají jakékoli vlastnosti, standard nebo úroveň kvality nad rámec výslovně uvedený

v čl. 7.2. obchodních podmínek.

7.6. Práva uživatele vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti

dodavatele, uplatňuje uživatel u dodavatele na adrese jeho provozovny UK Point, Univerzita Karlova, Celetná 14, 116 36, Praha 1, či na adresu elektronické pošty dodavatele: point@cuni.cz. Za

okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od uživatele

reklamované zboží nebo informaci o vadě poskytované služby.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Uživatel nabývá vlastnictví ke zboží a je oprávněn k užívání služby po zaplacení celé ceny

zboží nebo služby. Nestanoví-li platná právní úprava nebo uzavřená smlouva o poskytování

služeb jinak, v rámci poskytnuté a řádně uhrazené služby je uživatel oprávněn k nevýlučnému,

územně neomezenému, nepřevoditelnému oprávnění k výkonu práva užívat součást služby

mající charakter autorského díla, a to výlučně pro vnitřní (osobní) potřebu uživatele a pouze

na dobu a v rozsahu vyplývajícímu z účelu smlouvy. Nestanoví-li platná právní úprava jinak,

uživatel zejména není oprávněn dílo rozmnožovat, překládat zpracovávat, upravovat či jinak

měnit, rozšiřovat, půjčovat, pronajímat, vystavovat nebo je sdělovat veřejnosti, jakož i

obcházet technické prostředky ochrany práv nebo provádět kopírování autorského díla.

8.2. Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní

obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Uživatel

se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám

umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další

součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy,

programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz

webového rozhraní obchodu nebo webové stránky týkající se zboží a služeb. Webové

rozhraní obchodu a webové stránky je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv

ostatních zákazníků dodavatele a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Dodavatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení

§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Dodavatel neposkytuje další služby po prodeji

zboží nebo po poskytnutí objednaných služeb vyjma služeb explicitně dodavatelem

uváděných na jeho webových stránkách u jednotlivého zboží nebo služby.

8.5. Uživatel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku

zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu

s jejím určením.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.,

 9.2. Uživatel poskytuje dodavateli osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních

údajů, který tvoří součást každé jednotlivé smlouvy.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo činností

dodavatele na elektronickou adresu uživatele. Dále uživatel souhlasí se zasíláním obchodních

sdělení dodavatelem na elektronickou adresu uživatele s tím, že tento souhlas může uživatel

kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktních údajů dodavatele způsobem uvedeným v čl. 11. obchodních podmínek.

10.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na

webové stránce možné provést a závazky dodavatele z příslušné smlouvy plnit, aniž by

docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí

věty kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů dodavatele způsobem uvedeným v čl. 11. obchodních podmínek.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s příslušnou smlouvou musí

být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo

doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Uživateli je doručováno primárně na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském

účtu.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený příslušnou

smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí

českým právem. Tímto nejsou dotčena práva uživatele vyplývající z obecně závazných

právních předpisů.

12.2. Dodavatel je oprávněn k prodeji a poskytování služeb a zboží na základě živnostenského

oprávnění a činnost dodavatele nepodléhá jinému povolování. Se stížností se uživatel může

obrátit na dodavatele prostřednictvím kontaktních údajů dodavatele způsobem uvedeným v čl. 11. obchodních podmínek. Neuspěje-li se svou

stížností u dodavatele, případné spory budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad,

s případnou stížností se uživatel může též obrátit na Českou obchodní inspekci.

12.3. Smluvní vztah mezi uživatelem a dodavatelem je uzavírán na dobu vymezenou řádným

plněním smluvních stran dle příslušné smlouvy. Nestanoví-li uzavřené smlouvy nebo tyto

obchodní podmínky v konkrétních případech jinak, nejsou smluvní strany oprávněny

smlouvu zrušit před jejím řádným splněním.

12.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, bude nahrazeno ustanovením, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co

nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost

ostatních ustanovení. Změny a doplňky příslušné smlouvy či obchodních podmínek vyžadují

písemnou formu.

12.5. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a

není přístupná s výjimkou plnění povinností dodavatele stanovených platnou právní úpravou.

12.6. Kontaktní údaje dodavatele: adresa pro doručování: Univerzitní obchod, Univerzita Karlova, Celetná 14, 116 36, Praha 1, adresa elektronické pošty:

shop@cuni.cz, telefon: 224 491 841.

12.7. Ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující práva spotřebitelů, zejm.

občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

předpisů, zůstávají těmito obchodními podmínkami nedotčena.

13. Účinnost obchodních podmínek

13.1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 1. 11. 2019